Prima pagina

Schimbati anotimpul

Secretar

GIRBEA-TURCU DUMITRU

tel/fax 0233294951

Program de audiențe : Marți, orele 8,00 - 11,00 . Responsabil cu difuzarea informațiilor publice , conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Atribuții principale : 

- avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;

- participă la şedinţele consiliului local ;

- asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

- organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului ;

 - asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-  asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local ;

 - pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

 -  alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau de primar ,după caz.

- îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă .